Partnerzy MATE

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) – uczelnia niepubliczna założona w 2000 roku w Lublinie. Jest wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 196.

Uczelnia została utworzona przez Fundację OIC Poland w 2000 roku. 24 października 2000 Fundacja otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 4 specjalnościami ekonomicznymi.

Program dydaktyczny:

Obecnie uczelnia kształci na trzynastu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych w ramach czterech wydziałów:

Wydział Administracji i Ekonomii

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Transportu i Informatyki oraz 81 kierunków studiów podyplomowych.

Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców oraz preferencjom kandydatów na studia, a Uczelnia generuje rozwiązania, które trafiają do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania WSEI przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom.

O poziom merytoryczny procesu edukacyjnego dba starannie dobrana, posiadająca właściwe tytuły naukowe i odpowiednie doświadczenie dydaktyczne kadra dydaktyczna, którą tworzy ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych.

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostaną również, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim na kierunkach: pielęgniarstwo (I st.), zarządzanie (I st.), informatyka (I st.), ekonomia (II st.).

Uczelnia jest nie tylko instytucją edukacyjną, ale również silną placówką naukowo – badawczą. Do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych zostały utworzone nowoczesne laboratoria badawcze funkcjonujące w strukturach Centrum Nowych Technologii, Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu oraz Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz. Transfer i komercjalizację doświadczenia, wiedzy akademickiej i wyników badań dla biznesu zapewnia także Centrum Ekspertyz Gospodarczych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z wieloma instytucjami i szkołami wyższymi z całej Europy. Współpraca ta dotyczy realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, innowacyjnymi formami kształcenia i szkolenia, a także staży, wymiany pracowników i studentów.

STRONA INTERNETOWA:

www.wsei.lublin.pl

info MATE: http://www.wsei.lublin.pl/centrum-projektow-i-wspolpracy-miedzynarodowej/projekty-miedzynarodowe/mate

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/WSEIofficial

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/wy%C5%BCsza-szko%C5%82a-ekonomii-i-innowacji-379350144/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/WSEILublin1

Vytautas Magnus University (VMU)

Jest przedsiębiorstwem publicznym zajmującym się edukacją na poziomie uniwersyteckim, prowadzącym badania i rozwijającym stosowane badania i działania artystyczne. VMU zalicza się do rankingu uniwersytetów TOP 700 w rankingu Uniwersytetu w QS, jest klasyczną uczelnią z zakresu sztuki liberalnej. Uczelnia liczy 9000 studentów, 10 wydziałów, Akademię Muzyczną oraz Uniwersytet Świata Litwy. Oferuje 90 programów, 26 licencjackich i magisterskich na studiach stacjonarnych w języku angielskim. Współpracuje z ponad 370 uczelniami na całym świecie, członkami międzynarodowych sieci i organizacji (EUA, EAIE, EDEN, BSRUN, AABS, IEEE, AMS, NISPAcee, ECPR itd.).

Badania są organizowane na zasadzie klastra. Obecnie w VMU działa 39 klastrów badawczych. Oferuje studia doktoranckie w 18 dziedzinach naukowych, w oparciu o wspólne i międzyinstytucjonalne studia doktoranckie. Uniwersytet ma umowy dwustronne z 140 uniwersytetami w 30 krajach na całym świecie; Porozumienia Erasmus z 161 partnerami w 28 krajach europejskich. Uniwersytet rozwinął Litewską Akademię Diaspory (z diasporą w USA, Polsce, Rosji, itd.).

Co roku organizowane są liczne międzynarodowe i regionalne konferencje naukowe, warsztaty i seminaria. Stosunki międzynarodowe są tworzone przez projekty i sieci (badania tematyczne i studia), międzynarodowe szkoły letnie, poprzez rozwijanie wspólnych i podwójnych studiów magisterskich (badania bałtyckie z uniwersytetem Bocconi, finanse i marketing z uniwersytetem katolickim w Louvain, prawo z Texas Tech University, itp.). Międzynarodowe sieci badawcze i programy IP (np. Campus Europae, AFECA) umożliwiają uniwersytetom i jego 10 wydziałom rozszerzanie zasięgu na arenie międzynarodowej.

Uniwersytet aktywnie rozwija innowacje w dziedzinie edukacji i badań, rozwija silne partnerstwa z wiodącymi firmami litewskimi i światowymi. VMU jest instytucją, która rozwija pluralizm w najbardziej wydajny sposób na Litwie. Instytut Języków Obcych (IFL) VMU oferuje ponad 30 języków studentom, mieszkańcom akademickim i pozamiejskim oraz studentom VMU.

STRONA INTERNETOWA:

http://www.vdu.lt/lt/

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/edu/school?id=14849

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/VDUvideo

The University of La Laguna (ULL)

Najstarszy Uniwersytet na Wyspach Kanaryjskich, ma ponad 200 lat historii i jest instytucją otwartą na świat. Z ponad 23 000 studentów, ponad 1800 wykładowców i 800 pracowników administracyjnych i pomocniczych oferuje wysokiej jakości katalog stopni i programów badawczych, od wszystkich nauk humanistycznych do nauk pozytywnych. Jego głównymi działaniami są działania edukacyjne i badawcze, realizujące cele Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, pomagające absolwentom rynku pracy i sprzyjające rozwojowi gospodarczemu regionu Wysp Kanaryjskich.

Niedawno uznawany za Europejski Regionalny Kampus Międzynarodowej Excellence Hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, ma jednocześnie wielkie więzi z Ameryką Łacińską i Afryką, które są uniwersytetem w północnoatlantyckim regionie rozciągającym się na 3 kontynentach. Jest to duża społeczność położona w jednym z regionów o największej różnorodności biologicznej i naturalnym bogactwie w całej Europie. Nasze historyczne i kulturowe dziedzictwo sięga przed pierwszą podróżą Kolumba do obu Ameryk.

ULL jest wyposażony w infrastrukturę badawczą o średnim i wysokim poziomie, działającą na bardzo wysokim poziomie w dziedzinie różnorodności biologicznej (Instytut Chorób Tropikalnych i Zdrowia Publicznego Wysp Kanaryjskich, Canary Center for Biomedical Research - CIBICAN), fizyka (Instytut Materiałów I nanotechnologii) lub astrofizyki (Uniwersytecki Instytut Astrofizyki we współpracy z uznanym na całym świecie Instituto de Astrofísica de Canarias.

Ma jedenaście instytutów uniwersyteckich, z których większość ma długą i wyróżniającą się karierę badawczą, a niektóre z nich bezpośrednio powiązane z KET - Key Enabling Technologies (biotechnologia, fotonika, zaawansowane materiały i nanotechnologia), np. Instytut Bio-Organiczny Antonio González; Uniwersytecki Instytut Zaawansowanych Studiów Atomowych i Molekularnych Fotoniki; Andrés Bello Instytut Lingwistyki i Instytutu Technologii Biomedycznych.

Ponadto ULL posiada Generalną Służbę Wsparcia Badawczego - nowoczesną strukturę mającą na celu zapewnienie naukowego, instrumentalnego i technicznego wsparcia zespołom badawczym w instytucji i innych ośrodkach badawczych, oferując usługi i technologie przedsiębiorstwom w środowisku regionalnym oraz współpracując w zakresie innowacji biznesowych i rozwoju. Niedawno została uznana przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością za pomocą Europejskiego Znaku Zarządzania EFQM z ponad 300 punktami.

Strategiczny Plan Badawczy wykorzystuje geostrategiczną sytuację na Wyspach Kanaryjskich jako Atlantycką Platformę Dialogu Międzykulturowego definiując jako strategiczny cel na najbliższe dziesięć lat, aby stać się referencją Europejskiego Uniwersytetu Atlantyckiego, instytucją szkolnictwa wyższego i otwartą instytucją badawczą przeznaczoną dla studentów i badaczy z całej Europy i obszaru atlantyckiego.

ULL ma na celu pobudzenie, umożliwienie i zwiększenie uczestnictwa międzynarodowych badaczy w projektach europejskich i międzynarodowych, we współpracy z zespołami badawczymi i strukturami naukowymi ULL, obszarów badawczo-technologicznych Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich (IAC) oraz Przedsiębiorstw (MŚP) mających siedzibę w Parku Naukowo-Technologicznym Teneryfy.

STRONA INTERNETOWA:

https://www.ull.es/en/

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/universidaddelalaguna

TWEETER: https://twitter.com/CanalULL

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/canalull

The University of Alicante (UA)

 

Powstał w 1979 roku. Obecnie kształci ponad 36 000 studentów, z których 2500 to studenci zagraniczni - oferuje ponad 80 studiów licencjackich i 96 programów podyplomowych, co jest proporcjonalnie jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Hiszpanii. UA liczy 227 grup badawczych w dziedzinie nauk społecznych i prawnych, nauk eksperymentalnych, nauk technicznych, nauk humanistycznych, edukacji i nauk o zdrowiu oraz 15 instytutów badawczych (woda i środowisko, materiały, elektrochemia, różnorodność biologiczna, procesy chemiczne i synteza organiczna, pośród innych). W ten sposób UA zatrudnia ponad 2.400 naukowców / profesorów i ma złożoną strukturę zarządzania / administracji 1.300 osób, co wiąże się z rocznym budżetem w wysokości 175 milionów euro.

W ramach Uniwersytetu funkcjonuje Biuro Transferu Technologii odpowiadające za wszystkie działania łączności przemysłowej i ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy Uniwersytetem a firmami oraz promowanie międzynarodowej działalności firm regionalnych za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Zarządzania Projektami (OGPI). Biuro zarządzało projektem IPR-Helpdesk w ciągu 9 lat, do 2010 roku. UA uczestniczyła w tworzeniu 6 EBT od roku 2010 średnio dwa razy w roku i zarządzała zastosowaniem 43 patentów.

UA to młody i dynamiczny uniwersytet z dużym doświadczeniem we wdrażaniu projektów finansowanych przez UE w różnych programach i obszarach, z doświadczeniem w ponad 60 krajach na całym świecie. W ciągu ostatnich 10 lat UA z powodzeniem działał jako koordynator wielu projektów Tempus, Alfa, Edulink z udziałem krajów trzecich oraz projektów uczenia się przez całe życie i projektów FP. Ponadto uczestnictwo w FP wzrastało w ostatnich latach, biorąc udział w projektach 25 projektów 5FP, 26 6FP i 42 projektów 7FP (z czego 21 koordynowało UA).

Uniwersytet w Alicante jest partnerem strategicznym i podstawowym, ponieważ jego Wydział Nauk o Zdrowiu, szczególnie znany w Hiszpanii dzięki Departamentowi Pielęgniarskiemu i Wydziałowi Psychologii Zdrowia, jest jednym z najbardziej wydajnych wydziałów zajmujących się badaniami w dziedzinie opieki zdrowotnej w Hiszpanii z wysoce cenionymi profesjami zawodowymi i programami nauczania (zawsze w czołówce trzech najlepszych rankingów jakości kształcenia wśród wydziałów w Hiszpanii). Wydział ten od lat tworzył szeroką sieć instytucji opieki zdrowotnej (krajowych i międzynarodowych) oraz klinicznych współpracowników, którzy mają kluczowe znaczenie.

Obecny Wydział Nauk o Zdrowiu ma swoje początki w Szkole Pielęgniarskiej (EUE) Uniwersytetu w Alicante (UA) i istnieje od 24 lat. Obecnie oferuje dwa kierunki studiów licencjackich (pielęgniarstwo i odżywianie człowieka i dietetyka, od 2001) oraz kilka stopni magisterskich: pielęgniarstwo naukowe (od 2006), zdrowie publiczne, odżywianie i dietetyka nauka kliniczna i żywnościowa, badania nad pielęgniarstwem i studia magisterskie. Doktorantów nauk o zdrowiu, od 2008 r. z różnymi wytycznymi badawczymi. Obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu zatrudnia ponad 1,5 tys. Studentów we wszystkich swoich kwalifikacjach, a od 2000 r. Ich liczba wzrosła o 36,2%. Badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych stanowią teraz 16% naukowego dochodu Uniwersytetu Alicante. Produkcja naukowa umieszcza wydział w znaczącym miejscu wśród innych ośrodków tego uczelni. W ostatnich 5 latach nauczyciele osiągnęli prawie milion euro w dotacjach na badania i umowy. Obecny stan akademicki Wydziału jest doskonały, ponieważ podjęto znaczny wysiłek w ciągłej udoskonalaniu swoich planów szkoleniowych i badawczych, a jego zdolność szkoleniowa jest wspierana ilościowo przez dużą liczbę studentów, którzy co roku kończą studia.

Alicante uczestniczył w innych projektach UE związanych z opieką zdrowotną i opieką pielęgniarską, takimi jak projekt ISTEW (Szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników opieki zdrowotnej), w których uczestniczyły aktywnie. W październiku 2014 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante rozpoczął swój implikację w projekcie Palliare (finansowanym przez UE w 2014 r.), Będąc głównym partnerem zadań metodycznych. Z drugiej strony Alicante ma duże doświadczenie w zarządzaniu różnymi projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych w Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej i USA; I jest aktywnym partnerem w EIP-AHA (Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się).

STRONA INTERNETOWA:

https://www.ua.es/en/

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/campusUA

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/school/15093495/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/UAVideoTube

TWEETER: https://twitter.com/UA_Universidad